Persidangan perdagangan pilihan 2919

Ditambah oleh Fail Perhimpunan Agung No. A Lembaga perubatan negeri hendaklah mengamalkan peraturan mengikut Bab Semua prosiding adjudikatif lembaga perubatan negeri hendaklah dijalankan mengikut Bab B Lembaga perubatan negeri hendaklah melantik seorang pengarah eksekutif yang hendaklah berada di dalam perkhidmatan yang tidak dikelaskan di negeri ini.

Lembaga boleh melantik pekerja lain lembaga sebagaimana yang perlu dan hendaklah menetapkan hak dan kewajipan mereka. C Lembaga perubatan negeri hendaklah membangunkan keperluan untuk dan menyediakan latihan awal dan berterusan yang sesuai untuk penyiasat yang digunakan oleh lembaga untuk menjalankan tugasnya di bawah Bab Latihan dan pendidikan berterusan boleh termasuk pendaftaran dalam kursus yang dijalankan atau diluluskan oleh komisi latihan perdamaian Ohio yang lembaga dianggap sesuai mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam seksyen D 1 Lembaga perubatan negeri hendaklah mengamalkan peraturan pengurusan dalaman menurut seksyen Kaedah-kaedah hendaklah menetapkan kriteria untuk menilai pencapaian, aktiviti, dan data prestasi lembaga, termasuk metrik yang merinci pendapatan dan penggantian lembaga ; taburan belanjawan; aktiviti penyiasatan dan pelesenan, termasuk bingkai masa pemprosesan; dan data penguatkuasaan, termasuk bingkai masa pemprosesan.

Berkenaan dengan pemohon untuk mengamalkan perubatan dan pembedahan atau perubatan osteopathic dan pembedahan, daftar akan menunjukkan nama institusi yang memberi pemohon ijazah doktor perubatan atau ubat osteopatik. Berkenaan dengan pemohon untuk mengamalkan penjagaan pernafasan, daftar hendaklah menunjukkan alamat tempat dan tempat kediaman terakhir yang diketahui orang itu, tarikh dan nombor pengenalan lesen yang sah, nama dan lokasi institusi yang diberikan gelar atau sijil orang itu penyempurnaan keperluan pendidikan penjagaan pernafasan, dan tarikh ijazah atau sijil dikeluarkan.

Denda itu boleh menjadi sebagai tambahan kepada atau sebagai ganti apa-apa tindakan lain yang boleh diambil di bawah seksyen Lembaga hendaklah mendepositkan apa-apa amaun yang diterima di bawah bahagian ini mengikut seksyen E 1 Lembaga boleh memeriksa sama ada yang berikut sebagai lembaga yang menentukan perlu memastikan pematuhan bab ini dan mana-mana peraturan yang diterima pakai di bawahnya mengenai klinik pengurusan kesakitan: Ditambah oleh Perhimpunan Agung No.


B Lembaga perubatan negeri hendaklah mengamalkan peraturan yang menubuhkan piawaian dan prosedur yang harus diikuti oleh pakar perubatan dalam penggunaan semua ubat yang diluluskan oleh pentadbiran makanan dan ubat Amerika Syarikat untuk digunakan dalam rawatan dibantu ubat, termasuk bahan terkawal dalam jadual III, IV, atau V. Kaedah-kaedah hendaklah menangani detoksifikasi, pencegahan berulang, penilaian pesakit, perancangan rawatan individu, kaunseling dan sokongan pemulihan, kawalan lencongan, dan topik lain yang dipilih oleh lembaga selepas mempertimbangkan amalan terbaik dalam rawatan dibantu ubat.

Pengawasan, kawalan, dan arahan hendaklah disediakan mengikut peraturan yang diterima pakai di bawah seksyen ini. C Lembaga perubatan negeri hendaklah mengamalkan peraturan mengikut Bab D Lembaga boleh mengenakan denda tidak lebih daripada dua puluh ribu ringgit pada doktor yang tidak mematuhi peraturan yang diterima pakai di bawah seksyen ini.


B Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam bahagian C dan E seksyen ini, seorang doktor hendaklah mematuhi semua yang berikut sebagai syarat untuk menetapkan ubat yang sama ada analgesik opioid atau benzodiazepin, atau secara peribadi memberikan bekalan lengkap atau separa dadah sedemikian , sebagai sebahagian daripada rawatan pesakit untuk keadaan tertentu: Jika doktor amalan terutamanya di daerah negara ini yang bersempadan dengan negara lain, doktor atau perwakilan juga akan meminta laporan mengenai apa-apa maklumat yang terdapat dalam pangkalan data dadah yang berkaitan dengan preskripsi dikeluarkan atau dadah yang diberikan kepada pesakit di negeri bersebelahan dengan daerah itu.


Di samping itu, doktor akan menangani pesakit dengan risiko yang berkaitan dengan rawatan berlarutan dengan bahan terkawal atau produk yang mengandungi tramadol, termasuk memaklumkan kepada pesakit tentang kemungkinan pergantungan, toleransi, dan ketagihan serta peralatan klinikal atau pemantauan yang boleh digunakan oleh doktor jika tanda penagihan, penyalahgunaan dadah, atau pengalihan dadah hadir.

persidangan perdagangan pilihan 2919

Lembaga hendaklah memasukkan taksiran dalam laporan tahunan yang dikehendaki oleh seksyen yang Dipinda oleh Fail Perhimpunan Agung. Lembaga medis negeri hendaklah mengamalkan peraturan-peraturan mengikut Bab. Peraturan-peraturan itu hendaklah mentakrifkan dan menubuhkan keperluan untuk langkah berjaga-jaga darah dan cecair sejagat yang termasuk : Penggunaan tangan mencuci yang sesuai; B Pembasmian kuman dan sterilisasi peralatan; C Pengendalian dan pelupusan jarum dan instrumen tajam yang lain; D Memakai dan melupuskan sarung tangan dan pakaian dan peranti pelindung yang lain.

persidangan perdagangan pilihan 2919

Setiap ahli hendaklah memegang jawatan dari tarikh pelantikannya sehingga akhir tempoh yang baginya dia dilantik. Mana-mana anggota yang dilantik untuk mengisi kekosongan yang berlaku sebelum tamat tempoh yang baginya pendahulunya dilantik hendaklah memegang jawatan selama baki tempoh itu. Mana-mana ahli hendaklah terus berkhidmat selepas tarikh tamat tempohnya sehingga penggantinya mengambil alih jawatan, atau sehingga tempoh enam puluh hari telah berlalu, yang mana lebih dahulu berlaku.

Buku-buku dan rekod-rekod lembaga hendaklah menjadi bukti prima-facie mengenai perkara-perkara yang terkandung di dalamnya. Pindaan oleh Fail Perhimpunan Agung Tidak. Lembaga perubatan negeri hendaklah membuat dan menerbitkan di laman web internetnya suatu direktori yang mengandungi nama-nama dan maklumat hubungan untuk, semua orang yang memegang sijil atau lesen sah semasa yang dikeluarkan oleh lembaga di bawah bab ini atau Bab Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen Selain daripada keperluan kelayakan lain yang dinyatakan dalam bab ini, setiap pemohon untuk lesen untuk mengamalkan ubat dan pembedahan atau ubat osteopatik dan pembedahan hendaklah mematuhi seksyen Lembaga perubatan negeri tidak boleh memberikan kepada pemohon suatu lesen untuk mengamalkan perubatan dan pembedahan atau ubat osteopatik dan pembedahan melainkan jika lembaga itu, mengikut budi bicaranya, memutuskan bahawa keputusan pemeriksaan rekod jenayah tidak membuat pemohon tidak layak untuk mendapatkan lesen yang dikeluarkan menurut seksyen A Pemohon untuk lesen untuk mengamalkan perubatan dan pembedahan atau ubat osteopatik dan pembedahan mesti memenuhi semua keperluan berikut:

Permintaan hendaklah dibuat pada selang tidak melebihi sembilan puluh hari, ditentukan mengikut tarikh permintaan awal dibuat. Permintaan itu hendaklah dibuat dengan cara yang sama yang diperuntukkan dalam bahagian B 1 bahagian ini untuk meminta laporan awal maklumat dari pangkalan data dadah. Doktor hendaklah mendokumenkan dalam rekod pesakit bahawa laporan itu diterima dan maklumat itu dinilai.

Seorang ahli lembaga akan mewakili kepentingan pengguna. Dua ahli tambahan akan mewakili kepentingan pengguna dan tidak boleh menjadi ahli, atau dikaitkan dengan, seorang pembekal penjagaan kesihatan atau profesion. Sekurang-kurangnya salah satu daripada ahli-ahli pengguna hendaklah berumur sekurang-kurangnya enam puluh tahun. Syarat-syarat jawatan bagi ahli-ahli adalah selama lima tahun, bermula pada hari pertama bulan Ogos dan berakhir pada hari ketiga puluh satu Julai.

Seperti yang digunakan dalam seksyen ini, "doktor" bermaksud individu yang diberi kuasa di bawah bab ini untuk mengamalkan perubatan dan pembedahan atau ubat dan pembedahan osteopatik. Lembaga perubatan negeri hendaklah mengamalkan peraturan yang menetapkan piawaian dan prosedur yang harus diikuti oleh doktor apabila menetapkan ubat yang boleh ditadbir oleh seorang ahli farmasi menurut seksyen yang Ditambah oleh No.

Lembaga perubatan negeri hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun, dan pada waktu dan tempat seperti yang diarahkan oleh lembaga. Enam ahli lembaga hendaklah terdiri daripada kuorum. Lembaga hendaklah mempunyai meterai dan hendaklah menetapkan kaedah-kaedah bagi kerajaannya.

Adalah disyorkan bahawa doktor juga menganggap mempunyai pesakit yang dinilai oleh satu atau lebih pakar lain yang pakar dalam rawatan kawasan, sistem, atau organ tubuh yang dianggap sebagai sumber rasa sakit. D Bagi setiap pesakit yang mendiagnosis doktor sebagai sakit kronik, doktor hendaklah menyimpan rekod bertulis dari semua yang berikut: Doktor EA tidak boleh menetapkan, secara peribadi memberi atau mentadbirkan pesakit suatu bahan yang dikawal atau produk yang mengandungi tramadol tanpa mengambil kira potensi untuk menyalahgunakan bahan atau produk yang dikawal, kemungkinan bahan atau produk yang dikawal boleh menyebabkan pergantungan, kemungkinan pesakit akan memperoleh bahan atau produk yang dikawal untuk penggunaan nontherapeutic atau mengedarkannya kepada orang lain, dan potensi keberadaan sebuah pasaran haram untuk bahan atau produk yang dikawal.


Tarikh Berkuatkuasa: Lembaga perubatan negeri hendaklah menganjurkan oleh pemilihan seorang presiden, ahli penyeliaan, dan setiausaha. Setiap pegawai hendaklah menjadi ahli lembaga. Setiausaha hendaklah menjadi doktor yang baik dalam profesion doktor. Setiap pegawai hendaklah berkhidmat selama satu tahun. Pegawai boleh menguruskan sumpah. Pindaan oleh Perhimpunan Agung No.

Pakar FA yang merawat kesakitan kronik dengan menguruskannya dengan bahan yang dikawal atau produk yang mengandungi tramadol tidak tertakluk kepada tindakan disiplin oleh lembaga di bawah seksyen A Seperti yang digunakan dalam seksyen ini, "doktor" bermaksud individu yang diberi kuasa oleh bab ini untuk mengamalkan ubat dan pembedahan, ubat atau pembedahan osteopathik, atau ubat podiatrik dan pembedahan. B Lembaga perubatan negeri hendaklah mengamalkan peraturan yang menubuhkan piawaian yang perlu dipatuhi dan prosedur yang akan diikuti oleh doktor berkenaan dengan perwakilan doktor mengenai prestasi tugas perubatan kepada seseorang yang tidak dilesenkan atau selainnya dibenarkan secara khusus oleh Kod Disemak untuk melaksanakan tugas.

Setiap tempoh penggantian hendaklah selama lima tahun. Seorang ahli lembaga hendaklah memegang ijazah doktor osteopati. Tempoh jawatan bagi anggota yang memegang ijazah doktor osteopati adalah selama lima tahun, bermula pada hari ke dua puluh enam bulan April dan berakhir pada hari kedua puluh lima bulan April.

C Bahagian B dari seksyen ini tidak terpakai dalam mana-mana keadaan berikut: D Lembaga perubatan negeri boleh mengamalkan peraturan yang menubuhkan piawaian dan prosedur yang harus diikuti oleh doktor mengenai kajian semula maklumat pesakit yang tersedia melalui pangkalan data dadah di bawah pembahagian A 5 seksyen E Seksyen ini dan mana-mana peraturan yang diterima pakai di bawahnya tidak terpakai jika lembaga farmasi negeri tidak lagi mengekalkan pangkalan data dadah.

Tempoh pertama jawatan bagi anggota yang memegang ijazah doktor perubatan podiatrik hendaklah bermula pada 28 Disember, dan hendaklah selama tujuh tahun.

Kaedah-Kaedah hendaklah diguna pakai mengikut Bab C Setakat mana delegasi terpakai bagi pentadbiran dadah, peraturan-peraturan yang diterima pakai di bawah seksyen ini hendaklah mengadakan peruntukan bagi semua yang berikut: D Lembaga tidak boleh mengamalkan peraturan yang melakukan mana-mana yang berikut: B Setiap pemilik akan mengawasi, mengendalikan, dan mengarahkan aktiviti masing-masing individu, termasuk pekerja, sukarelawan, atau individu di bawah kontrak, yang memberikan rawatan sakit kronik di klinik pengurusan sakit atau berkaitan dengan penyediaan rawatan tersebut.

Setiap ahli lembaga perubatan negeri hendaklah menerima jumlah yang tetap menurut bahagian J seksyen Seperti yang digunakan dalam bab ini: "Terapi kosmetik" bermaksud pemindahan rambut secara kekal dari tubuh manusia melalui penggunaan modaliti elektrik yang diluluskan oleh perubatan negeri papan untuk digunakan dalam terapi kosmetik dan mungkin termasuk geseran sistematik, mengusap, menampar, dan menguli atau mengetuk muka, leher, kulit kepala, atau bahu.

Pindaan oleh Fail Perhimpunan Agung No. A Seperti yang digunakan dalam seksyen ini: B Lembaga perubatan negeri hendaklah mengamalkan peraturan mengikut Bab C Apabila doktor mendiagnosis pesakit sebagai sakit kronik, doktor boleh, tertakluk kepada bahagian D dalam seksyen ini , merawat kesakitan dengan menguruskannya dengan bahan yang dikawal dan produk yang mengandungi tramadol.

B "Latihan jalur kelima" bermaksud latihan klinikal yang diawasi yang diperolehi di Amerika Syarikat sebagai pengganti untuk keperluan magang atau perkhidmatan sosial sekolah perubatan asing. C "Pendidikan perubatan siswazah" bermaksud pendidikan yang diterima melalui mana-mana yang berikut: D "Terapi urut" bermaksud rawatan gangguan badan manusia dengan memanipulasi tisu lembut menerusi teknik luaran yang sistematik teknik urut termasuk sentuhan, mengusap, gesekan, getaran, perkusi, menguli, regangan, mampatan, dan pergerakan bersama dalam pelbagai pergerakan fisiologi biasa; dan tambahannya, aplikasi luaran air, haba, sejuk, persediaan topikal, dan peranti mekanikal.

Gabenor, dengan nasihat dan persetujuan senat, akan melantik lembaga perubatan negeri yang terdiri daripada dua belas ahli, lapan daripada mereka adalah pakar perubatan dan pakar bedah yang dilesenkan untuk mengamalkan di Ohio. Tujuh anggota lembaga hendaklah memegang ijazah doktor perubatan.

C Seperti yang digunakan dalam seksyen ini, "insurans penyelewengan perubatan" bermaksud perlindungan insurans terhadap liabiliti undang-undang pihak yang diinsuranskan dan terhadap kejadian kerugian, kerosakan atau perbelanjaan kepada tuntutan yang timbul daripada kematian, penyakit, atau kecederaan mana-mana orang sebagai hasilnya kecuaian atau penyelewengan dalam persidangan perdagangan pilihan 2919 perkhidmatan profesional oleh mana-mana doktor berlesen, podiatrist, persidangan perdagangan pilihan 2919, atau hospital, kerana istilah tersebut ditakrifkan dalam seksyen D Lembaga boleh dikenakan denda tidak lebih daripada dua puluh ribu ringgit pada doktor yang tidak mematuhi peraturan yang diterima pakai di bawah seksyen ini. Lembaga hendaklah mengguna pakai peraturan yang menentukan pemeriksaan yang boleh diterima dan menetapkan skor minima yang menunjukkan kecekapan dalam Bahasa Inggeris yang bersuara. Ditambah oleh Perhimpunan Agung No. Seksyen Ditambah oleh Fail Fail Perhimpunan Agung Tidak. Lembaga perubatan negeri hendaklah menentukan kedudukan sekolah, kolej, atau institusi yang memberi arahan dalam cawangan terhad perubatan terapi urut dan terapi kosmetik. Kuasa dan tugas yang diberikan oleh bab ini pada lembaga perubatan negeri, termasuk semua pegawai lembaga, untuk tujuan mengawal amalan perubatan dan pembedahan, persidangan perdagangan pilihan 2919, ubat dan pembedahan osteopathik, dan ubat podiatrik dan pembedahan, hendaklah terpakai dengan cara yang sama, dengan apa-apa pengubahsuaian yang difikirkan perlu oleh Lembaga, untuk tujuan mengawal amalan cawangan ubat terhad, termasuk kuasa lembaga untuk mengambil tindakan tatatertib di bawah seksyen Undian positif tidak kurang daripada enam ahli lembaga diperlukan untuk lembaga menentukan bahawa pemohon memenuhi syarat untuk mendapatkan lesen. Setiap pegawai hendaklah berkhidmat selama satu tahun.

A Lembaga perubatan negeri hendaklah menyimpan rekod prosidingnya. Minit mesyuarat lembaga hendaklah, atas kelulusan oleh lembaga, menjadi rekod rasmi dari prosidingnya. B Lembaga hendaklah menyimpan daftar pemohon untuk perakuan yang dikeluarkan di bawah bab ini dan Bab Daftar hendaklah menunjukkan nama pemohon dan sama ada pemohon diberi atau menolak suatu perakuan atau lesen.Keputusan diagnosis dan rawatan doktor hendaklah dibuat mengikut piawaian yang diterima dan lazim untuk rawatan perubatan. Untuk tujuan membantu diagnosis kesakitan kronik, doktor akan mendapatkan dan mengkaji semua rekod perubatan yang tersedia atau ringkasan terperinci mengenai rawatan pesakit untuk kesakitan kronik atau keadaan yang menyebabkan kesakitan kronik.

Syarat jawatan anggota yang memegang ijazah doktor perubatan hendaklah selama lima tahun, bermula pada hari kesembilan belas bulan Mac dan berakhir pada hari kelapan belas Mac, kecuali apabila tamat tempoh yang berakhir pada 18 Mac, istilah baru yang menggantikannya akan berakhir pada 18 Mac,; apabila tamatnya tempoh yang berakhir pada 14 Mac, istilah baru yang menggantikannya akan berakhir pada 18 Mac,; apabila tamatnya tempoh yang berakhir 16 Jun, istilah baru yang menggantikannya akan berakhir pada 18 Mac,; dan apabila tamat tempoh dua terma yang berakhir pada 18 Mac, salah satu istilah yang menggantikannya akan berakhir pada 18 Mac, dan yang berikutnya akan berakhir pada 18 Mac, Satu ahli hendaklah memegang ijazah doktor perubatan podiatrik.

Lembaga boleh memohon peraturan untuk semua keadaan di mana seorang doktor menetapkan ubat untuk digunakan dalam rawatan yang dibantu oleh ubat atau mengehadkan penggunaan peraturan untuk preskripsi untuk rawatan bantuan ubat untuk pesakit yang dirawat dalam amalan berasaskan pejabat atau jenis amalan lain atau lokasi yang ditentukan oleh lembaga. C Semua peraturan yang diterima pakai di bawah seksyen ini hendaklah diguna pakai mengikut Bab. Kaedah-kaedah hendaklah selaras dengan peraturan-peraturan yang diterima pakai di bawah seksyen yang Ditambah oleh No.